Geloven

Wat geloven wij?


Het woord ‘evangelisch’ is afgeleid van het Griekse woord dat ‘goede of blijde boodschap’ betekent. Het gaat hier om de oorspronkelijke boodschap van Jezus Christus

De evangelische beweging kwam op in de zestiende eeuw, de tijd van de Reformatie. Daaruit kwamen weer andere bewegingen voort in Europa en in Amerika. De evangelische kerken zijn altijd heel divers geweest. Maar wat wij verkondigen vindt z’n oorsprong niet in de 16e eeuw. In die tijd wilde men vooral terug gaan naar de wortels van de eerste kerk.

Wat de diverse evangelische christenen samenbindt, is in de eerste plaats dat ze gericht zijn op Jezus Christus. We willen een volgeling van Hem zijn, we zien Hem als de Christus. Hij was niet zomaar een leraar of iemand met revolutionaire ideeën, maar effectief de Zoon van God, die gekomen is om de mensen te redden. Verder nemen we de Bijbel ernstig als dat wat ons geloof richting en inhoud geeft.

Een christen aanvaardt Christus in zijn eigen leven. Christen-zijn is leven vanuit een levende relatie met Jezus, om van daaruit ook een betere relatie met de medemens te hebben. De bedoeling van het christen-zijn is om onze naasten lief te hebben zoals God ons liefheeft, zorg te dragen voor elkaar, verantwoordelijkheid op te nemen in deze maatschappij, een helpende hand te bieden waar nodig.

Is geloven, nog wel van deze tijd?

Iederéén gelooft ergens in. De vraag is alleen, waarin geloof jij precies?

Wat wij precies geloven zit samengevat in deze geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

en geboren uit de Maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

gekruisigd is, gestorven en begraven;

die neergedaald is naar de hel,

de derde dag verrezen uit de doden;

die opgevaren is naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;

vanwaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeenschap van de heiligen;

de vergeving van de zonden;

de verrijzenis van het lichaam;

het eeuwig leven.

Amen.