Privacyverklaring

1. Algemeen

1.1 Dit is de gemeenschappelijke privacyverklaring van Evangelische Kerk De Brug en Evangelisch Centrum De Brug Lokeren VZW met maatschappelijke zetel te Kouter30, 9100 Lokeren. Evangelisch Centrum De Brug Lokeren VZW treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door jou meegedeelde persoonsgegevens.

1.2 Evangelische Kerk De Brug en Evangelisch Centrum De Brug Lokeren VZW worden hierna samen DE BRUG genoemd.

1.3 Deze privacyverklaring kan op elk moment door DE BRUG worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

2. Juridisch kader

2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “privacywetgeving”).

3. Doel

3.1 DE BRUG kan de door jou meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten of activiteiten. Die hebben betrekking op het christelijk geloof, onderwijs, ontmoeting en cultuur. Zij omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot: (i) het organiseren van evenementen en cursussen, (ii) het versturen van nieuwsbrieven, infobrochures, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie (over DE BRUG of over bevriende organisaties) die voor jou interessant of nuttig zouden kunnen zijn, (iii) het informeren van derden in dit verband, (iv) het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en (v) het doen van prospectie voor nieuwe leden.

4. Rechtsgrond en toepasselijkheid

4.1 De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in: (i) de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met DE BRUG voor het verstrekken van één of meerdere van haar diensten of activiteiten, en/of (ii) de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan DE BRUG hebt gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgegevens te verwerken.

4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die DE BRUG gebruikt zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, en telefoonnummer.

5.2 Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.

6. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan DE BRUG en/of deelname aan activiteiten impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

· Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of

· jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan DE BRUG om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.

6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan DE BRUG en/of deelname aan activiteiten geef je DE BRUG de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:

· het in artikel 3.1 bepaalde doel te verwezenlijken;

· jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat DE BRUG haar diensten en activiteiten daar beter op kan afstemmen;

· een archief bij te houden;

· de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;

· door te geven aan onderaannemers en contractspartijen van DE BRUG voor de uitvoering van de voorgaande punten.

6.3 DE BRUG slaat de persoonsgegevens op (i) voor de periode die nodig is om haar diensten en activiteiten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 2 jaar na de laatst geleverde dienst of activiteit, of (ii) zolang als op grond van de wet vereist is, of (iii) voor zolang DE BRUG (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van DE BRUG. Op uw verzoek (zie 7.2) worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

6.4 DE BRUG garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, met uitzondering aan onderaannemers of contractspartijen voor de uitvoering van de diensten en activiteiten die DE BRUG aanbiedt. DE BRUG is in het kader daarvan niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die onderaannemers of contractspartijen.

6.5 De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. DE BRUG is in het kader daarvan niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die onderaannemers of contractspartijen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

· het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

· het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …vb Google Drive);

· het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen d.m.v. e-mail;

· Het lidmaatschap van kinderen en jeugd bij het Evangelisch Jeugdverbond (EJV) (o.a. voor de verzekering van kinderen en jeugd voor hun specifieke activiteiten);

· Het lidmaatschap van de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV), koepel van de evangelische denominaties BEZ, VEG, VVP, en ECV;

· verzekeringen: ongevallenverzekering, vrijwilligersverzekering.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld op verzoek van de politie in het kader van een onderzoek).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

7. Rechten

7.1 De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht:

· op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;

· om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;

· om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is;

· om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;

· om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;

· op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing activiteiten;

· om jouw toestemming op basis waarvan DE BRUG gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;

· om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycommissie”) als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

7.2 Je kan voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Privacyverantwoordelijke, Kouter 30, 9160 Lokeren of via e-mail naar debruglokeren@gmail.com. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

8. Beveiliging

8.1 DE BRUG verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou aan DE BRUG bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij DE BRUG of desgevallend op servers bij de door DE BRUG gekozen derde partij. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op DE BRUG kan worden verhaald.

9. Wijzigingen privacyverklaring

9.1 DE BRUG kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 7/06/2018. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en DE BRUG in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het Belgische recht.